EKSKLUZIVNO U SRBIJI

 • OPSEG OVE POLITIKE
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti kako biste razumeli naše smernice i procedure u vezi sa Vašim podacima o ličnosti i kako ćemo ih tretirati.
 • U Politici privatnosti objašnjeno je kako Sanovita naveden u odeljku rukovalaca i kontakata (Odeljak 11) (“Sanovita”, “Mi”, Nas”) prikuplja, koristi i obelodanjuje Vaše podatke o ličnosti. U njemu je takođe navedeno kako možete pristupiti i ažurirati svoje podatke o ličnosti i napraviti određene izbore u pogledu načina upotrebe Vaših podataka o ličnosti.
 • Ova Politika privatnosti obuhvata naše aktivnosti na prikupljanju podataka na mreži i van mreže, uključujući podatke o ličnosti koje prikupljamo putem raznih naših kanala, kao što su web stranice, aplikacije, društvene mreže trećih strana, centri za odnose sa kupcima i događaji. Imajte na umu da mi kombinujemo podatke o ličnosti koje prikupimo putem jedne metode (npr. Sanovita web stranice) sa podacima o ličnosti koje prikupimo na drugi način (npr. Sanovita događaja van mreže). Kao deo ovoga, mi možemo da kombinujemo Lične podatke koji su prvobitno prikupljeni od strane različitih Sanovita entiteta. Pogledajte Odeljak 8 za više informacija o tome kako da se usprotivite ovome.
 • Ukoliko nam ne dostavite neophodne podatke o ličnosti (mi ćemo vam naznačiti kada se to desi, na primer, time što ćemo naglasiti ove informacije u našim obrascima za registraciju), možda nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo našu robu i/ili pružamo naše usluge. Ova Politika privatnosti može se menjati s vremena na vreme (pogledajte Odeljak 10).
 • Ova Politika privatnosti pruža važne informacije u sledećim oblastima:
 • 1.IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI
 • 2.PODACI O LIČNOSTIKOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH PRIKUPLJAMO
 • 3.KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE DNEVNIKA I WEB SVETIONICI
 • 4.UPOTREBA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 • 5.OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 • 6.ZADRŽAVANJE PODATAKA O LIČNOSTI
 • 7.SKLADIŠTENJE I/ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 • 8.PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI
 • 9.VAŠI IZBORI U VEZI SA KORIŠĆENJEM I OBELODANJIVANJEM VAŠIH PODACIMA O LIČNOSTI
 • 10.IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI
 • 11.RUKOVAOCI PODATAKA I KONTAKT
1. IZVORI PODATAKA O LIČNOSTI
Ova Politika privatnosti odnosi se na podatke o ličnosti koje mi prikupljamo od Vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte Odeljak 2), iz sledećih izvora:
www.sanovita.rs web stranice. Web sajtovi usmereni ka potrošačima, kojima upravlja Sanovita ili kojima se upravlja u ime istog, uključujući stranice kojima upravljamo pod našim sopstvenim domenima/URL-ovima i mini stranice koje vodimo na društvenim mrežama trećih strana, poput Facebook-a (“Web stranice”).
E-pošta, tekstualne i druge elektronske poruke. Elektronska komunikacija između Vas i Sanovita
Sanovita CRC. Pozivi prema našim Centrima za odnose sa kupcima (“CRC”).
Obrasci za registraciju van mreže. Štampani obrasci za registraciju i slični obrasci koje prikupljamo npr. putem pošte, takmičenja i drugih promocija ili događaja.
Podaci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih strana (npr. Facebook, Google) ili istraživači tržišta (ako se povratne informacije ne pribavljaju anonimno).


2. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH PRIKUPLJAMO

U zavisnosti od Vaše interakcije sa Sanovita (na mreži, van mreže, putem telefona itd.), prikupljamo različite vrste informacija od vas, kako je opisano u nastavku.

Lične informacije za kontakt. Ovo obuhvata sve informacije koje nam dostavite, a koje nam omogućavaju da vas kontaktiramo, poput Vašeg imena, poštanske adrese, e-mail adrese, podataka sa društvenih mreža ili broja telefona.

Informacije za logovanje/prijavu na nalog. Sve informacije koje su neophodne kako bismo Vam omogućili pristup Vašem nalogu. Primeri uključuju Vaš ID za logovanje/adresu e-pošte, pseudonim, lozinku u nepovratnom obliku i/ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografske informacije i interesovanja. Sve informacije koje opisuju Vaše demografske karakteristike ili ponašanje. Primeri uključuju datum rođenja, starost ili uzrast, pol, geografsku lokaciju (npr. poštanski broj), omiljene proizvode, hobije i interesovanja, kao i informacije o domaćinstvu ili načinu života.

Tehničke informacije o računaru/mobilnom uređaju. Sve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju kog koristite za pristup nekoj od naših web stranica ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje Vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sistema, kao i vrsta i verzija pretraživača. Ako pristupite Sanovita web stranici ili aplikaciji putem mobilnog uređaja poput pametnog telefona, prikupljene informacije će, tamo gde je to dozvoljeno, obuhvatati i jedinstveni ID Vašeg uređaja, ID za oglašavanje, geografsku lokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.

Informacije o korišćenju web stranica/komunikaciji. Dok se krećete kroz, i vršite interakciju sa našim web stranicama ili biltenima, mi koristimo tehnologije za automatsko prikupljanje podataka kako bismo prikupili određene informacije o vašim aktivnostima. Ovo uključuje informacije poput linkova na koje ste kliknuli, koje stranice ili sadržaj pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statističke podatke o Vašim interakcijama, poput vremena odgovora sadržaja, grešaka u preuzimanjima i dužine posete određenim stranicama. Ove informacije se snimaju pomoću automatizovanih tehnologija kao što su kolačići (kolačići pregledača, fleš kolačići) i web svetionika, a takođe se prikupljaju i pomoću praćenja putem trećih strana. Imate pravo da se usprotivite korišćenju takvih tehnologija, a za više detalja pogledajte Odeljak 3.

Istraživanje tržišta i povratne informacije od potrošača. Ovo obuhvata informacije koje ste dobrovoljno podelili sa nama, a koje se tiču Vašeg iskustva prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj generisan od strane potrošača. Ovo se odnosi na bilo koji sadržaj koji kreirate a zatim podelite sa nama na društvenim mrežama trećih strana ili ga postavite na neku od naših web stranica ili aplikacija, uključujući i upotrebu aplikacija za društvene mreže trećih strana, poput Facebook-a. Primeri uključuju fotografije, video zapise, lične priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gde je to dozvoljeno, mi prikupljamo i objavljujemo sadržaj generisan od strane potrošača u vezi sa različitim aktivnostima, uključujući takmičenja i druge promocije, delove web stranice predviđene za zajednice, angažovanje potrošača i umrežavanje putem društvenih mreža trećih strana.

Informacije o društvenim mrežama trećih strana. Ovo se odnosi na sve informacije koje javno podelite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su deo Vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i za koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da podeli sa nama. Primeri obuhvataju osnovne informacije o Vašem nalogu (npr. ime, e-mail adresa, pol, datum rođenja, grad u kome trenutno živite, profilna slika, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti za koje ste dozvolili društvenoj mreži treće strane da podeli. Informacije o Vašem profilu na društvenoj mreži treće strane (ili delove istih) dobijamo svaki put kada preuzimate sadržaj ili vršite interakciju sa Sanovita web aplikacijom na društvenoj mreži treće strane poput Facebook-a, svaki put kada koristite funkciju društvene mreže koja je integrisana sa stranicom Sanovita (poput Facebook Connect) ili svaki put kada vršite interakciju sa nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Sanovita pribavlja vaše informacije sa društvene mreže treće strane, ili kako biste odlučili da ne podelite takve informacije sa društvenih mreža, molimo posetite web stranicu relevantne društvene mreže treće strane.

Informacije o plaćanju i finansijske informacije. Sve informacije koje su nam potrebne kako bismo izvršili porudžbinu, ili koje koristite za obavljanje kupovine, poput podataka sa debitne ili kreditne kartice (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka itd.) ili drugih oblika plaćanja (ako su isti dostupni). U svakom slučaju, mi ili naši provajderi za obradu plaćanja rukujemo informacijama o plaćanju i finansijskim informacijama na način koji je u sklada sa važećim zakonima, propisima i bezbednosnim standardima poput PCI DSS.

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo sa namerom. Ako utvrdimo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.


3. KOLAČIĆI/SLIČNE TEHNOLOGIJE, DATOTEKE DNEVNIKA I WEB SVETIONICI

Kolačići/slične tehnologije. Molimo pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima kako biste saznali na koji način možete upravljati podešavanjima kolačića, kao i za detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i o svrsi za koju je koristimo.

Datoteke dnevnika. Mi prikupljamo informacije u obliku datoteka dnevnika koje beleže aktivnosti web stranice i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama prilikom pretraživanja. Ovi unosi se generišu automatski i pomažu nam da ispravimo greške, poboljšamo performanse i održavamo bezbednost naših web stranica.

Web svetionici. Web svetionici (takođe poznati i kao „web bagovi“) su mali nizovi kôda koji isporučuju grafički prikaz na web stranici ili u e-pošti za potrebe prenosa podataka nazad ka nama. Informacije prikupljene putem web svetionika obuhvataće informacije poput IP adrese, kao i informacije o tome kako odgovarate na kampanju e-pošte (npr. u koje vreme je e-pošta otvorena, na koje veze u e-pošti ste kliknuli itd.). Mi ćemo koristiti web svetionike na našim web stranicama ili ih uključiti u e-poštu koju Vam šaljemo. Mi koristimo informacije iz web svetionika za različite svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na izveštavanje o saobraćaju na stranici, broju jedinstvenih posetilaca, oglašavanju, reviziji i izveštavanju o e-pošti, kao i personalizaciji.

4. UPOTREBA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U narednim pasusima opisane su razne svrhe za koje prikupljamo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, kao i različite vrste podataka o ličnosti koji se prikupljaju za svaku svrhu. Imajte na umu da nisu sve navedene upotrebe relevantne za svako lice.

Za šta koristimo Vaše podatke o ličnosti

Korisnički servis. Mi koristimo Vaše podatke o ličnosti za potrebe korisničkog servisa, uključujući i odgovore na Vaše upite. Ovo obično zahteva korišćenje određenih ličnih informacija za kontakt i informacija u vezi sa razlogom Vašeg upita (npr. status porudžbine, tehnički problem, pitanje/pritužba u vezi sa proizvodom, uopšteno pitanje itd.).

Naši razlozi

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Zakonske obaveze

Naši legitimni interesi

Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga

Povećanje efikasnosti

Takmičenja, marketinške i druge promocije. Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno), mi koristimo Vaše podatke o ličnosti kako bismo vam pružili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinška komunikacija, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem e-pošte, oglasa, SMS poruka, telefonskih poziva ili pisama, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima. Neke od naših kampanja i promocija odvijaju se na web stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Ova upotreba Vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna, što znači da možete da se usprotivite (ili povučete Sašu saglasnost u određenim zemljama) obradi Vaših podataka o ličnosti u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako da promenite Vaše preference u vezi sa marketinškom komunikacijom, pogledajte Odeljke 8 i 9 u nastavku. Za više informacija o našim takmičenjima i drugim promocijama, molimo pogledajte zvanična pravila ili detalje objavljene u vezi sa svakim takmičenjem/promocijom.

Naši razlozi

Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno)

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Naši legitimni interesi

Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi vas mogli zainteresovati i obaveštavanje vas o njima

Definisanje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže trećih strana: Mi koristimo Vaše lične podatke kada vršite interakciju sa funkcijama društvenih mreža trećih strana, poput funkcija „Sviđa mi se“ („Like“), kako bismo Vam prikazali oglase i povezali se sa Vama na društvenim mrežama trećih strana. Više o tome kako ove funkcije rade, podacima sa Vašeg profila koje preuzimamo, kao i o tome kako da sve to odbijete, pregledanjem obaveštenja o privatnosti na relevantnim društvenim mrežama trećih strana.

Naši razlozi

Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno)

Naši legitimni interesi

Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi Vas mogli zainteresovati i obaveštavanje Vas o njima

Definisanje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Personalizacija (van mreže i na mreži). Uz vašu saglasnost (gde je to potrebno), mi koristimo Vaše podatke o ličnosti (i) za analizu Vaših želja i navika, (ii) da predvidimo Vaše potrebe na osnovu naše analize Vašeg profila, (iii) da poboljšamo i personalizujemo Vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama; (iv) da osiguramo da je sadržaj sa naših web stranica/aplikacija optimizovan za Vas i Vaš računar ili uređaj; (v) da Vam obezbedimo ciljano oglašavanje i sadržaj, i (vi) da Vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite da to učinite. Na primer, mi pamtimo Vaš ID za logovanje/e-mail adresu ili pseudonim tako da se možete brzo ulogovati sledeći put kada posetite našu stranicu ili lako pregledati artikle koje ste ranije stavili u Vašu korpu za kupovinu. Na osnovu ove vrste informacija, i uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno), takođe Vam prikazujemo specifičan Sanovita sadržaj ili promocije koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Upotreba Vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna, što znači da se možete usprotiviti obradi Vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu. Za detalje informacije o tome kako da ovo onemogućite pogledajte Odeljak 8 u nastavku.

Naši razlozi

Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno)

Naši legitimni interesi

Određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi Vas mogli zainteresovati i obaveštavanje Vas o njima

Definisanje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge

Izvršavanje porudžbine. Mi koristimo Vaše podataka o ličnosti kako bismo obradili i poslali Vaše porudžbine, obavestili Vas o statusu Vaših porudžbina, ispravili adrese i izvršili proveru identiteta i druge aktivnosti u cilju otkrivanja prevara. Ovo podrazumeva korišćenje određenih Ličnih podataka i informacija o plaćanju.

Naši razlozi

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno)

Zakonske obaveze

Naši legitimni interesi

Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga

Povećanje efikasnosti

Zaštita naše imovine i osoblja

Druge opšte namene (npr. interno ili tržišno istraživanje, analitika, bezbednost). U skladu sa važećim zakonima, mi koristimo vaše podatke o ličnosti u druge opšte poslovne svrhe, poput sprovođenja internog ili tržišnog istraživanja i merenja efikasnosti reklamnih kampanja. Ukoliko imate naloge Člana Kluba, zadržavamo pravo da spojimo te naloge u jedan nalog. Mi takođe koristimo Vaše podatke o ličnosti kako bismo osigurali našu bezbednost.

Naši razlozi

Ispunjavanje ugovornih obaveza

Uz Vašu saglasnost (gde je to potrebno)

Zakonske obaveze

Naši legitimni interesi

Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga

Povećanje efikasnosti

Zaštita naše imovine i osoblja

Pravni razlozi ili spajanje/akvizicija. U slučaju da Sanovita ili njegova imovina budu preuzeti ili spojeni sa drugom kompanijom, uključujući i putem stečajnog postupka, mi ćemo podeliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim od naših pravnih sledbenika. Mi ćemo takođe obelodaniti Vaše podatke o ličnosti trećim stranama (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) kao odgovor na zahtev od nadležne agencije za sprovođenje zakona; (iv) kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, bezbednost ili imovinu ili javnost; ili (v) kako bismo ispunili uslove bilo kog sporazuma ili uslove naše web stranice.

Naši razlozi

Zakonske obaveze

Naši legitimni interesi

Ispunjavanje zakonskih obaveza

Zaštita naše imovine i osoblja

5. OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Pored Sanovita entiteta ili ad-hoc partnera u zemlji (koji su zaduženi za operacije Sanovita) spomenutih u odeljku rukovalaca podataka i kontakta (pogledati Odeljak 11), mi delimo Vaše podatke o ličnosti sa sledećim vrstama organizacija trećih strana:

Pružaoci usluga. Ovo su spoljne kompanije koje nam pružaju pomoć u vođenju našeg poslovanja (npr. izvršenje porudžbina, obrada plaćanja, otkrivanje prevara i provera identiteta, vođenje web stranice, kompanije za istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj web stranica, analiza podataka, CRC, itd.). Pružaoci usluga i njihovo izabrano osoblje imaju dozvolu da pristupe i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime isključivo za određene zadatke za koje smo tražili od njih da ih izvrše, prema našim uputstvima, gde su isti dužni da održavaju vaše podatke o ličnosti poverljivim i bezbednim. Kada to zahteva važeći zakon, možete dobiti spisak pružalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti (pogledajte Odeljak 11 kako biste nas kontaktirali).

Agencije za izveštavanje o kreditima/naplatu dugova. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, agencije za izveštavanje o kreditima i naplatu dugova su spoljne kompanije koje nam pomažu u proveri Vaše kreditne sposobnosti (naročito za porudžbine sa fakturama) ili u naplati neplaćenih faktura.

Kompanije treće strane koje koriste podatke o ličnosti za sopstvene marketinške svrhe. Osim u situacijama kada ste dali svoju saglasnost, mi nećemo licencirati niti prodavati Vaše podatke o ličnosti kompanijama trećim stranama za njihove sopstvene marketinške svrhe. Njihov identitet će biti otkriven u trenutku traženja vaše saglasnosti.

Primaoci treće strane koji koriste podatke o ličnosti iz pravnih razloga ili zbog spajanja/akvizicije. Mi ćemo obelodaniti podatke o ličnosti trećim stranama iz pravnih razloga ili u kontekstu akvizicije ili spajanja (za detalje pogledajte Odeljak 4).

6. ZADRŽAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa važećim zakonima, koristićemo Vaše podatke o ličnosti koliko god je to potrebno kako bismo ispunili svrhe za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u Odeljku 4 iznad) ili kako bismo ispunili važeće zakonske zahteve.

Podatke o ličnosti koji služe za pružanje personalizovanog iskustva (za detaljne informacije pogledajte Odeljak 4 iznad) čuvaće se u trajanju dozvoljenom važećim zakonima.

7. OBELODANJIVANJE, SKLADIŠTENJE I/ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Mi koristimo razne opravdane mere (opisane u nastavku) kako bi Vaši podaci o ličnosti ostali poverljivi i bezbedni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje odaberete da delite u javnosti, poput društvenih mreža trećih lica.

Lica koja mogu pristupiti Vašim podacima o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti biće obrađeni od strane našeg ovlašćenog osoblja ili agenata, na osnovu potrebe za poznavanjem istih, a u zavisnosti od specifičnih namena za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za brigu o kupcima imaće pristup Vašoj korisničkoj evidenciji).

Mere koje se preduzimaju u radnim okruženjima. Mi čuvamo Vaše podatke o ličnosti u radnim okruženjima koja koriste razumne bezbednosne mere kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Takođe poštujemo razumne standarde u pogledu zaštite podaci o ličnosti. Prenos informacija preko Interneta, nažalost, nije potpuno bezbedan, i iako ćemo uložiti maksimalne napore kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti, ne možemo garantovati bezbednost podataka prilikom prenosa putem naših web stranica/aplikacija.

Mere koje očekujemo da ćete preduzeti. Važno je da i Vi odigrate ulogu u održavanju Vaših podataka o ličnosti sigurnim i bezbednim. Prilikom prijave za nalog na mreži, obavezno odaberite lozinku naloga koju bi drugi teško pogodili i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nekom drugom. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke poverljivom, kao i za bilo kakvu upotrebu Vašeg naloga. Ukoliko koristite deljeni ili javni računar, nikada nemojte odabrati da računar sačuva Vaš ID za logovanje/e-mail adresu ili lozinku, i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kada napustite računar. Poželjno je takođe da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje smo vam omogućili na našoj web stranici/aplikaciji.

8. PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI

Pristup podacima o ličnosti Gde je to predviđeno zakonom, Vi, kao i Vaši naslednici, predstavnici i/ili punomoćnici, imate pravo pristupa, pregledanja i traženja fizičke ili elektronske kopije informacija koje se čuvaju o Vama. Vi takođe imate pravo da zatražite informacije na izvoru Vaših podataka o ličnosti.

Ova prava možete ostvariti tako što ćete nam poslati e-mail na [email protected] ili pisati nam na Sanovita Prve pruge 1d, 11080 Beograd, Srbija, uz prilaganje kopije Vašeg identifikacionog dokumenta ili ekvivalentnih podataka (ukoliko to zatražimo od Vas i ako je to dozvoljeno zakonom). Ukoliko zahtev podnosi neko drugo lice u Vaše ime, bez dostavljanja dokaza da je zahtev zakonito sačinjen u Vaše ime, takav zahtev će biti odbijen.

Imajte na umu da će sve informacije za identifikaciju koje su nam dostavljene biti obrađivane isključivo u skladu sa važećim zakonom, kao i u meri dozvoljenoj istim.

Dodatna prava (npr. izmena, brisanje podataka o ličnosti). Ako je to predviđeno zakonom, Vi, kao i Vaši naslednici, predstavnici i/ili punomoćnici možete (i) zahtevati brisanje, prenosivost, ispravku ili reviziju Vaših podataka o ličnosti; (ii) usprotiviti se obradi podataka; (iii) ograničiti upotrebu i obelodanjivanje Vaših podataka o ličnosti; i (iv) povući saglasnost za bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte na umu da, pod određenim okolnostima, nećemo biti u mogućnosti da obrišemo Vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja Vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od Vaših podataka o ličnosti nakon što zatražite brisanje, kako bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Može se takođe desiti da imamo dozvolu u skladu sa važećim zakonima da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

Gde je to dostupno, naše web stranice imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte u vidu da od naših registrovanih potrošača zahtevamo da potvrde svoj identitet (npr. ID za logovanje/e-mail adresa, lozinka) pre nego što pristupe ili izmene informacije o svom nalogu. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa Vašem nalogu.

Nadamo se da ćemo uspešno odgovoriti na upite o načinu obrade Vaših podataka o ličnosti. Međutim, ukoliko imate nerešene nedoumice, imate pravo žalbe nadležnim organima za zaštitu podataka - Povereniku za informacije i zaštitu podataka o ličnosti

9. VAŠI IZBORI U VEZI SA KORIŠĆENJEM I OBELODANJIVANJEM VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Mi se trudimo da Vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi Vam omogućavaju kontrolu nad vašim podacima o ličnosti:

Kolačići/slične tehnologije. Vašom saglasnošću upravljate putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) Vašeg pregledača kako biste odbili sve ili neke kolačiće/slične tehnologije, ili kako bismo Vas upozorili kada se isti koriste. Pogledajte Odeljak 3 iznad.

Oglašavanje, marketing i promocije. Ukoliko želite da Sanovita koristi Vaše podatke o ličnosti za promociju svojih proizvoda ili usluga, možete to naznačiti preko odgovarajućih polja za štikliranje koja se nalaze na obrascu za registraciju ili odgovorima na pitanja postavljenim od strane naših trgovačkih demonstratora ili CRC. Ako odlučite da više ne želite da primate takva obaveštenja, možete se kasnije odjaviti od primanja obaveštenja vezanih za marketing u bilo kom trenutku, prateći uputstva navedena u svakom od tih obaveštenja. Kako biste onemogućili marketinška obaveštenja poslata od strane bilo kog medija, uključujući i društvene mreže trećih strana, možete se u bilo kom trenutku odjaviti logovanjem na web stranice/aplikacije ili društvene mreže trećih strana i prilagođavanjem Vaših korisničkih preferenci na Vašem nalogu tako što ćete odštiklirati relevantna polja ili pozvati naš CRC. Imajte na umu da ćete, čak i ako odaberete da više ne primate marketinška obaveštenja, i dalje primati administrativna obaveštenja od nas, poput potvrdi porudžbina i drugih transakcija, obaveštenja o aktivnostima Vašeg naloga (npr. potvrde o kreiranju naloga, izmene lozinki itd.) i druge važne objave koje se ne odnose na marketing.

Personalizacija (van mreže i na mreži): Kada to zahteva zakon, ukoliko želite da Sanovita koristi Vaše podatke o ličnosti kako bi vam pružio personalizovano iskustvo/ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti preko odgovarajućih polja za štikliranje koja se nalaze na obrascu za registraciju ili odgovorima na pitanja postavljenim od strane naših trgovačkih demonstratora, CRC ili predstavnika u buticima. Ako odlučite da više ne želite da koristite ovo, možete se odjaviti u bilo kom trenutku logovanjem na web stranice/aplikacije i prilagođavanjem vaših korisničkih preferenci na Vašem nalogu tako što ćete označiti relevantna polja ili pozvati naš CRC.

Oglašavanje zasnovano na interesovanjima. Sklopili smo partnerstva sa mrežama za oglašavanje i drugim pružaocima usluga oglašavanja („Pružaoci usluga oglašavanja“) koji vrše oglašavanje u naše ime i u ime drugih nepovezanih kompanija na Internetu. Neki od tih oglasa su prilagođeni vašim interesovanjima na osnovu informacija prikupljenih na Sanovita stranicama ili na nepovezanim web stranicama tokom vremena. Vi takođe možete zaustaviti prikupljanje podataka o tačnoj lokaciji sa mobilnog uređaja tako što ćete pristupiti postavkama usluge lokacije.

10. IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ako promenimo način na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmene naših praksi i ovog Obaveštenja u bilo kom trenutku, te Vas stoga molimo da često proveravate da li postoje nova ažuriranja ili izmene naše Politike privatnosti.

11. RUKOVALAC PODATAKA I KONTAKT

Kako biste postavljali pitanja ili komentarisali ovu Politiku privatnosti i naše prakse vezane za privatnost, ili kako biste podneli pritužbu o našem usaglašavanju sa važećim zakonima o privatnosti, molimo da nas kontaktirate na: [email protected] ili nam pišite na adresu Sanovita Prve pruge 1d, 11080 Beograd, Srbija ili pozovite naš CRC na +381 11 2016 450.

Takođe možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka putem e-pošte na: [email protected] ili poštom na: Sanovita Prve pruge 1d, 11080 Beograd, Srbija.

Mi ćemo prihvatiti i istražiti svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo podacima o ličnosti (uključujući i pritužbu da smo prekršili Vaša prava predviđena važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rukovalac podataka

Sanovita

Prve pruge 1d, 11080 Beograd,

Srbija

Odgovorni za

Sve aktivnosti